Meno:*
Priezvisko:*
Email:*
Telefón:*
Firma:
Ulica:*
Mesto:*
PSČ:*
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Mám záujem o
Počet nových čísel:
Počet prenesených čísel:
 

Všeobecné podmienky na poskytovanie elektronickej komunikačnej služby VoIP

 1  Úvodné ustanovenia.
 1.1  Tivadar Petényi TPservis, so sídlom Kosihy nad Ipľom 117, 991 11 Kosihy nad Ipľom , IČO: 43 899 579, zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu Velký Krtíš, číslo živnostenského registra: 670-16664 (ďalej len „TPservis“) vydáva podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) tieto Všeobecné podmienky na poskytovanie elektronickej komunikačnej služby VoIP (ďalej len „všeobecné podmienky“), ktoré upravujú podmienky poskytovania uvedenej služby, ako aj práva a povinností TPservisu ako poskytovateľa služby a fyzických a právnických osôb, ktoré požiadajú TPservis o poskytovanie služby a uzavrú s ním zmluvu o pripojení.
 1.2  TPservis je oprávnený poskytovať službu v zmysle § 15 ods. 1 zákona.

 2  Vymedzenie základných pojmov
Pre potreby týchto všeobecných podmienok platí :
 2.1  Elektronická komunikačná služba VoIP (ďalej len „služba) je verejne dostupná služba poskytovaná za úhradu, ktorá spočíva úplne alebo prevažne v prenose signálov v sieťach. Služba nie je poskytovanie obsahu ani zabezpečenie alebo vykonávanie redakčného dohľadu nad obsahom prenášaným prostredníctvom sietí a služeb. Službu poskytuje TPservis v zmysle zákona, týchto všeobecných podmienok, zmluvy o pripojení a tarify.
 2.2  Volanie je elektronické komunikačné spojenie zostavené prostredníctvom služby, ktoré umožňuje obojsmernú komunikáciu v reálnom čase.
 2.3  Účastnícke telefónne číslo (ďalej len „číslo“) je číslo, ktoré identifikuje účastníka služby.
 2.4  Volací program je súbor údajov o cene a podmienkach používania služby pričom rozsah a podmienky využívania sú uvedené v tarife.
 2.5  Zmluva o pripojení je písomná zmluva uzavretá medzi TPservisom a účastníkom za účelom poskytovania služby. TPservis sa ňou zaväzuje účastníkovi sprístupniť mu službu a účastník sa ňou zaväzuje platiť cenu za zriadenie prístupu a poskytovanie služby. Súčasťou zmluvy o pripojení sú všeobecné podmienky a tarifa.
 2.6  Záujemca je fyzická alebo právnická osoba, ktorá požiada TPservis postupom podľa článku 4 o poskytovanie služby.
 2.7  Účastník je fyzická alebo právnická osoba a taktiež osoba so zdravotným postihnutím, s ktorou uzavrel TPservis zmluvu o pripojení účastník a TPservis sa spoločne označujú ako zmluvné strany.
 2.8  Tarifa je platný sadzobník cien za poskytovanie služby vydaný TPservisom, ktorý obsahuje ceny produktov a podmienky uplatňovania cien, vrátane údajov o bezplatných volaniach, podrobnosti o jednorazových, pravidelne sa opakujúcich a variabilných cenách, počiatočný a konečný termín zúčtovacích období, spôsob úhrady týchto cien, ako aj spôsob získavania informácií o aktuálnych cenách a prípadných zľavách z cien.
 2.9  Porucha v poskytovaní služby je stav, ktorý znemožňuje užívanie služby v dohodnutom rozsahu, a na obnovenie ktorých je potrebné vykonať technický zásah alebo prevádzkové opatrenie zo strany TPservisu. Nie je ňou výpadok pripojenia k internetu dodávaneho 3. stranou.

 3  Podmienky uzavretia zmluvy o pripojení
 3.1  TPservis poskytuje službu na základe zmluvy o pripojení. TPservis má právo odmietnuť uzavrieť zmluvu o pripojení, ak
 3.1.1  Poskytovanie služby je na požadovanom mieste alebo v požadovanom rozsahu a kvalite technicky neuskutočniteľné
 3.1.2  Záujemca nedáva záruku, že bude dodržiavať zmluvu o pripojení, najmä preto, že je dlžníkom TPservisu alebo iného podniku alebo nesplní povinnosti uvedené v bode 4.2
 3.1.3  Záujemca nesúhlasí so všeobecnými podmienkami.
 3.2  Práva a povinnosti zmluvných strán upravuje zákon, ďalej zákon č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodný zákonník a podrobnosti o nich upravuje zmluva o pripojení, všeobecné podmienky a tarifa.
 3.3  Súčasťou poskytovania služby nie je dodávka koncového zariadenia, ibaže je v zmluve o pripojení dohodnuté inak.  Je možné použitie koncového zariadenia/softvéru pokiaľ spĺňa požiadavky pre službu VoIP, protokol SIP.  Rovnako je možne použitie špeciálneho koncového zariadenia/softvéru určeného pre účastníka so zdravotným postihnutím pokiaľ spĺňa požiadavky pre službu VoIP,  protokol SIP.

 4  Postup pri uzavieraní zmluvy o pripojení
 4.1  Zmluva o pripojení sa uzaviera na základe žiadosti záujemcu prostrednictvom objednavkového formulara na stranke www.tptel.eu.
 4.2  Za predpokladu, že nie je dôvod na odmietnutie uzavretia zmluvy o pripojení podľa bodu 3.1, TPservis pripraví návrh zmluvy o pripojení a po podpísaní ZEP ho zašle e-mailom záujemcovi. TPservis je návrhom zmluvy o pripojení viazaný 15 dní odo dňa jeho predloženia záujemcovi.
 4.3  Návrh zmluvy o pripojení podpisuje záujemca sám alebo jeho splnomocnený alebo zákonný zástupca. Splnomocnený zástupca je povinný preukázať svoje oprávnenie originálom písomného plnomocenstva. Zákonný zástupca je povinný preukázať sa rozhodnutím príslušného orgánu. V mene právnickej osoby zmluvu o pripojení podpisuje štatutárny orgán zapísaný v príslušnom registri alebo iné osoby na to oprávnené podľa príslušných právnych predpisov, prípadne osoby nimi písomne splnomocnené.
 4.4  Účastník jeden ním podpísaný rovnopis zmluvy o pripojení bez zbytočného odkladu, avšak najneskôr do uplynutia lehoty podľa bodu 4.3, doručí TPservisu alebo zmluvnému predajcovi. Dňom obdržania podpísanej zmluvy je zmluva o pripojení uzavretá a týmto dňom nadobúda aj účinnosť, ak nie je v samotnej zmluve výslovne dojednané, že účinnosť nadobúda neskorším dňom.
 4.5  TPservis účastníkovi zriadi službu najneskôr do 24 hodin od žiadosti v rozsahu volani v ramci siete TPservis a do 24 hodin od nadobudnutia účinnosti zmluvy a uhrade prvej predfaktury v plnom rozsahu, pričom ho bude o zriadení služby informovať elektronickou poštou alebo telefonicky.
 4.6  Postup podľa bodov 4.1 až 4.5 platí, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

 5  Práva a povinnosti účastníka
 5.1  Okrem iných oprávnení upravených v zákone a vo všeobecných podmienkach, má účastník právo na:
 5.1.1  Uzavretie zmluvy o pripojení, ak nie je dôvod na jej odmietnutie podľa bodu 3.1
 5.1.2  Poskytovanie služby za podmienok uvedených v zmluve o pripojení, v týchto všeobecných podmienkach a v tarife
 5.1.3  Bezplatné odstránenie porúch v poskytovaní služby, ktoré nezavinil
 5.1.4  Prehľadné vyúčtovanie ceny poskytovanej služby
 5.1.5  Na reklamáciu kvality poskytnutej služby a správnosti vyúčtovanej čiastky
 5.1.6  Zasielanie vyúčtovania, ktoré obsahuje informácie o jednotlivých odchádzajúcich volaniach za podmienok stanovených v tarife, ak o to písomne požiada
 5.1.7  Výberové zablokovanie odchádzajúcich a prichádzajúcich volaní, pokiaľ je to technicky možné za podmienok stanovených v tarife, ak o to písomne požiada
 5.1.8  Identifikáciu zlomyseľných, obťažujúcich a výhražných volaní za podmienok upravených v zákone (§ 62 a 64), pokiaľ je to technicky možné, ak o to písomne požiada
 5.1.9  Zverejnenie týchto údajov v zozname účastníkov: pridelené telefónne číslo, meno, priezvisko, titul a adresu trvalého pobytu (u právnickej osoby obchodné meno a sídlo). Na požiadanie účastníka sa v zozname uvedú aj ďalšie údaje alebo sa zapísané údaje upravia alebo zlikvidujú.
 5.1.10  Využitie služby CLIP, kedy sa mu zobrazí telefónne číslo volajúceho a to aj volajúceho, ktorý požiadal o nezverejnenie údajov v telefónnom zozname, za predpokladu že volajúci nemá aktivovanú službu CLIR (utajenie zobrazenia identifikácie volajúceho).
CLIP je aktívny od zriadenia služby. CLIR sa aktivuje a deaktivuje pomocou klávesových skratiek z pripojeného telefónu k službe. (aktivacia *99*, deaktivacia *88*)
 5.2  Okrem iných povinností upravených v zákone a vo všeobecných podmienkach, je účastník povinný:
 5.2.1  Používať službu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zmluvnými dojednaniami a dočasne vo výnimočných prípadoch aj podľa osobitných pokynov a usmernení Tpservisu
 5.2.2  Riadne a včas uhrádzať vyúčtovanú cenu za službu
 5.2.3  Zdržať sa konania, ktoré možno klasifikovať ako zneužívanie služby (bod 6.1.4 ii) ani neumožniť svojim konaním takéto konanie tretej osobe
 5.2.4  Poskytovať TPservisu potrebnú súčinnosť k plneniu zmluvy o pripojení
 5.2.5  Ohlásiť TPservisu všetky skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť poskytovanie služby a to bez zbytočného odkladu.
 5.2.6  Používať iba také telekomunikačné zariadenia, ktoré spĺňajú požiadavky podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 264/1999 Z.z. v platnom znení)
 5.2.7  Pri zistení poruchy alebo závady postupovať podľa reklamačného poriadku
 5.2.8  Neodkladne oznamovať TPservisu zmenu identifikačných údajov potrebných na vzájomnú komunikáciu a plnenie zmluvy o pripojení
 5.2.9  Vrátiť všetky telekomunikačné zariadenia, ktoré mu boli poskytnuté na využívanie služby pri ukončení zmluvy o pripojení alebo na písomnú žiadosť TPservisu, pokiaľ sa tieto nestali vlastníctvom účastníka
 5.2.10  Uhradiť TPservisu všetky náklady spojené s telekomunikačným zariadením alebo zmenou služby, ktoré musel TPservis vynaložiť, pretože účastník nesplnil podmienky stanovené pre prevádzkovanie týchto zariadení
 5.2.11  Zabezpečiť utajenie prístupového kódu alebo hesla ak boli pre využívanie služby pridelené, pretože TPservis nezodpovedá za škody spôsobené neoprávneným použitím hesla alebo prístupového kódu tretími osobami
 5.2.12  Poskytovať súčinnosť pri inštalácii a konfigurácii príslušného telekomunikačného zariadenia
 5.2.13  Používať službu v súlade so TPservis definovanými zásadami používania služby a to
I. nepoužívať službu spôsobom, ktorý môže ohroziť alebo ohrozuje mravnú výchovu, ktorý je v hrubom rozpore s etickými pravidlami morálky, slušného správania alebo so zásadou poctivého obchodného styku, ako aj nepoužívať službu spôsobom, ktorým účastník podporí, vytvorí možnosť alebo sa zapojí do akejkoľvek nezákonnej alebo nevhodnej aktivity, najmä na prenos urážlivej, obťažujúcej alebo zlomyseľnej komunikácie, alebo na šírenie poplašnej správy alebo výhražných informácií
II. používať službu výhradne pre svoju potrebu. Účastník sa zaväzuje neposkytovať službu iným osobám a nesprostredkovať poskytovanie služby tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu Tpservisu
III. nepoužívať službu spôsobom, ktorým naruší sieť, vrátane akéhokoľvek pokusu o získanie neoprávneného prístupu k elektronickým službám alebo k sieti.

 6  Práva a povinnosti Tpservisu
 6.1  Okrem iných oprávnení upravených v zákone a vo všeobecných podmienkach má TPservis právo
 6.1.1  Overiť identifikačné a iné údaje záujemcu podľa bodu 4.2
 6.1.2  Na riadne a včasné zaplatenie vyúčtovanej ceny a v prípade, že nebolo možné z technických alebo iných príčin zahrnúť do vyúčtovania časť ceny služby poskytnutej v zúčtovacom období, ktorého sa predmetné vyúčtovanie týkalo, vyúčtovať túto časť ceny služby dodatočne
 6.1.3  Na náhradu škody spôsobenej účastníkom na sieti alebo telekomunikačnom zariadení poskytnutom Tpservisom
 6.1.4  Obmedziť alebo prerušiť poskytovanie služby bez predošlého upozornenia
I. na nevyhnutný čas z dôvodu vykonávania opráv, servisu alebo údržby siete, alebo z iných závažných prevádzkových alebo technických dôvodov
II. ak účastník zneužíva službu, alebo umožní jej zneužívanie, pričom za zneužívanie sa považuje najmä:
- používanie služby v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a/alebo zmluvnými dojednaniami
- používanie služby v rozpore so zásadami používania služby definovanými v bode 5.2.13
III. ak účastník nezaplatí vyúčtovanú cenu v lehote splatnosti z tohto dôvodu možno dočasne prerušiť poskytovanie služby iba po predchádzajúcom náležitom upozornení a uplynutí dodatočnej lehoty, ktorá je 20 dní odo dňa splatnosti ceny.
Na obmedzenie alebo prerušenie poskytovania služby podľa tohto bodu je TPservis oprávnený až do doby, dokiaľ nepominú dôvody, ktoré viedli k obmedzeniu alebo prerušeniu poskytovania služby. Za obnovenie poskytovania služby má TPservis právo požadovať zaplatenie poplatku podľa tarify.
 6.1.5  počas krízovej situácie a mimoriadnej situácie vyhlásenej podľa osobitných predpisov obmedziť poskytovanie služby účastníkom, ktorí nie sú zaradení do prednostných núdzových plánov, a to v rozsahu nevyhnutnom pre zabezpečenie poskytovania prednostnej služby pre účastníkov zaradených do prednostných núdzových plánov
 6.1.6  Informovať účastníka o produktoch, službách a novinkách TPservisuu, k čomu účastník uzavretím zmluvy o pripojení udeľuje svoj súhlas, ktorý môže kedykoľvek v písomnej forme odvolať
 6.1.7  Uskutočniť dodatočné spôsoby ochrany siete, ak je to nevyhnutné na ochranu siete, účastníkovho užívania služby, za predpokladu že to nespôsobí dodatočné finančné náklady účastníka
 6.1.8  V prípade zlomyseľného volania, šírenia poplašnej správy alebo výhražných informácií, obťažujúcich volaní má právo odpočúvať, nahrávať a uchovávať prenášané informácie
 6.2  Okrem iných povinností upravených v zákone a vo všeobecných podmienkach je TPservis povinný
 6.2.1  Uzavrieť zmluvu s každým záujemcom, ak nie sú dôvody na jej odmietnutie podľa bodu 3.1
 6.2.2  Poskytovať účastníkovi službu v požadovanom rozsahu a primeranej kvalite
 6.2.3  Bezodplatne odstrániť poruchy, ktoré nezavinil účastník
 6.2.4  Oznámiť účastníkovi čas plánovaného obmedzenia alebo prerušenia poskytovania služby z dôvodu vykonávania opráv, servisu alebo údržby siete alebo telekomunikačného zariadenia, a to elektronickou poštou alebo zverejnením na internetovej stránke www.tptel.eu, alebo iným vhodným spôsobom
 6.2.5  Oznámiť účastníkovi dátum sprístupnenia alebo obnovenia poskytovania služby, pokiaľ je tento TPservisu známy
 6.2.6  Oznámiť účastníkovi podstatnú zmenu zmluvných podmienok a zároveň ho informovať o jeho práve odstúpiť od zmluvy o pripojení bez sankcií, ak tieto zmeny neakceptuje, najmenej jeden mesiac vopred.
 6.2.7  Viesť evidenciu osobných údajov podľa bodu 12.1.1 a 12.1.2 všetkých účastníkov
 6.2.8  Predkladať účastníkovi prehľadné a zrozumiteľné vyúčtovanie poskytnutej služby, ak z povahy služby nevyplýva, že vyúčtovanie nie je potrebné
 6.3  TPservis ako súčasť služby zabezpečí zverejnenie zoznamu účastníkov za týchto podmienok:
 6.3.1  TPservis si vyhradzuje právo určiť spôsob, formu a obsah vydávaných zoznamov
 6.3.2  Účastník zodpovedá za pravdivosť ním poskytnutých údajov
 6.3.3  V zozname nebudú uverejnení tí účastníci, ktorí o to požiadali.

 7  Zmena zmluvy o pripojení
 7.1  Ak nie je v týchto všeobecných podmienkach uvedené inak, zmluvu o pripojení možno meniť len dohodou zmluvných strán (ďalej aj len „dodatok k zmluve“). Ak bola zmluva uzavretá v písomnej forme, aj dodatok k zmluve sa uzavrie písomne. Dodatok k zmluve možno uzavrieť aj inak ako v písomnej forme, najmä telefonicky. Ak účastník súhlasí s uzavretím dodatku k zmluve telefonicky, dáva tým zároveň súhlas, že z dôvodu právnej istoty bude rozhovor zaznamenávaný a že ho možno použiť ako dôkaz v prípade reklamácie alebo v prípadnom spore. K uzavretiu dodatku k zmluve dôjde aj zriadením novej služby (produktu) na základe žiadosti účastníka alebo na základe ponuky Tpservisu.
 7.2  Ak dôjde k zmene všeobecných podmienok alebo tarify, dodatok k zmluve o pripojení je uzavretý nadobudnutím účinnosti zmeny všeobecných podmienok alebo tarify.
 7.3  TPservis je oprávnený upraviť, zmeniť alebo zrušiť program služieb, ktorý je uvedený v tarife. So zmenou ako aj s dátumom účinnosti takejto zmeny je TPservis povinný účastníka oboznámiť minimálne 1 mesiac vopred ibaže ide o také zmeny ktoré spočívajú v rozšírení základných, voliteľných, doplnkových a ostatných produktov alebo ktoré spočívajú v nahradení pôvodných takýchto produktov novými základnými, voliteľnými, doplnkovými, alebo ostatnými produktami za predpokladu, že to účastníkovi nespôsobí zvýšenie ním platenej ceny.

 8  Doba trvania zmluvy o pripojení
 8.1  Zmluva o pripojení sa uzaviera na dobu neurčitú, ak v samotnej zmluve nie je dohodnuté, že sa uzaviera na dobu určitú (doba určitá ďalej aj ako „doba viazanosti“).
 8.2  Pokiaľ bola zmluva o pripojení uzavretá na dobu určitú, platí, že uplynutím doby viazanosti sa trvanie zmluvy mení na dobu neurčitú.
 8.3  Zmluva o pripojení zaniká okrem spôsobov stanovených osobitným predpisom aj:
 8.3.1  písomnou dohodou zmluvných strán k zániku zmluvy dohodou zmluvných strán dôjde aj tým, že TPservis na základe novej zmluvy o pripojení zriadi účastníkovi produkt alebo službu, ktoré mu bude poskytovať namiesto pôvodného produktu alebo služby
 8.3.2  smrťou alebo zánikom účastníka
 8.3.3  písomnou výpoveďou alebo písomným odstúpením od zmluvy o pripojení za podmienok uvedených v týchto všeobecných podmienkach.
 8.4  Účastník môže vypovedať zmluvu o pripojení uzavretú na dobu neurčitú z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je jeden kalendárny mesiac, pričom začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená TPservisu. Ak účastník vypovie zmluvu pred uplynutím lehoty dohodnutej na zriadenie služby, TPservis môže požadovať náhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti so zriaďovaním služby v čase od uzavretia zmluvy do doručenia výpovede.
 8.5  Účastník môže odstúpiť od zmluvy o pripojení, ak mu Tpservis
 8.5.1  Oznámi podstatnú zmenu zmluvných podmienok najmenej jeden mesiac vopred a účastník tieto zmeny neakceptuje v takomto prípade musí byť oznámenie o odstúpení od zmluvy o pripojení doručené TPservisu najneskôr deň predchádzajúci dňu, kedy takáto zmena zmluvných podmienok má nadobudnúť účinnosť
 8.5.2  Neoznámil podstatnú zmenu zmluvných podmienok najmenej jeden mesiac vopred, alebo ho neinformoval najmenej jeden mesiac vopred o jeho práve odstúpiť od zmluvy o pripojení bez sankcií, ak tieto zmeny neakceptuje
 8.5.3  Opakovane ani po reklamácii neposkytuje službu podľa zmluvy o pripojení alebo službu poskytuje s podstatnými vadami
 8.5.4  Opakovane neodstráni poruchu služby v čase uvedenom v oznámení o prešetrení reklamácie.
 8.6  TPservis môže odstúpiť od zmluvy o pripojení, ak účastník
 8.6.1  Opakovane neoprávnene zasiahne do zariadenia siete, alebo takýto zásah umožní tretej osobe, hoc aj z nedbanlivosti
 8.6.2  Nezaplatí cenu za poskytnutú službu ani do 45 dní po dni splatnosti
 8.6.3  Pripojí na verejnú sieť zariadenie, ktoré nespĺňa požiadavky osobitných predpisov, alebo používa takéto zariadenie v rozpore so zákonnými a/alebo zmluvnými podmienkami a ani na výzvu TPservisu ho neodpojí
 8.6.4  Opakovane použije službu spôsobom, ktorý znemožňuje TPservisu kontrolu jej používania
 8.6.5  Opakovane porušuje podmienky zmluvy o pripojení
 8.6.6  Uviedol v zmluve o pripojení údaje, ktoré sa dodatočne ukážu ako nepravdivé, čo sa bude vykladať ako uvedenie TPservisu do omylu
 8.6.7  Službu alebo jej časť opakovane zneužíva na porušovanie zákona
 8.6.8  Je insolventný, najmä ak účastník vstúpil do likvidácie, alebo na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, alebo zamietnutý konkurz pre nedostatok majetku alebo bola uvalená nútená správa alebo nariadená daňová alebo iná exekúcia, alebo ak je účastník v režime vyrovnania alebo núteného vyrovnania
 8.7  Ďalej môže TPservis odstúpiť od zmluvy o pripojení, ak nemôže službu poskytovať v dohodnutom rozsahu alebo kvalite z dôvodov technickej neuskutočniteľnosti ďalšieho v poskytovania služby, alebo z dôvodu modernizácie verejnej služby s ktorou je spojené ukončenie poskytovania telefónnej služby v tomto prípade je povinný spolu s oznámením o odstúpení od zmluvy doručiť účastníkovi ponuku na poskytovanie inej, technicky a cenovo blízkej verejnej služby s jej zvýhodneným zriadením.
 8.8  Oprávnená strana môže odstúpiť od zmluvy o pripojení, ak to oznámi druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa dozvedela o dôvodoch na odstúpenie uvedených v bodoch 8.5, 8.6 a 8.7 a tento dôvod aj uvedie v oznámení o odstúpení od zmluvy o pripojení. Právne účinky odstúpenia nastanú dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane, ibaže ide o prípad odstúpenia podľa bodu 8.5.1. Plnenia ktoré si zmluvné strany poskytli do dňa odstúpenia od zmluvy o pripojení si nevracajú.
 8.9  Ukončením trvania zmluvy o pripojení nezaniká povinnosť účastníka uhradiť cenu poskytnutých služieb ako aj vysporiadať všetky svoje ostatné záväzky voči Tpservisu.
 8.10  Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak účastník pred uplynutím doby viazanosti nesplní alebo inak poruší svoje zmluvné a/alebo zákonné povinnosti, z dôvodu ktorých bude TPservis nútený prerušiť poskytovanie služby (najmä poruší povinnosť uvedenú v bode 5.2.2), je účastník povinný zaplatiť za každý mesiac od dátumu prerušenia poskytovania služby do konca doby viazanosti zmluvnú pokutu vo výške pravidelného mesačného poplatku uvedeného v zmluve o pripojení. Zmluvná pokuta bude vyúčtovaná účastníkovi samostatne. Zmluvná pokuta sa neaplikuje v prípade, ak účastník ukončil zmluvu o pripojení podľa bodu 8.5 .
 8.11  V prípade že účastník požiada o zrušenie služby, je zrušenie realizované k poslednému dňu v mesiaci, v ktorom uplynie výpovedná lehota.
 8.12  V prípade, že účastník požiada o (i) zmenu služby alebo (ii) ukončenie služby formou výpovede a TPservis obdrží túto požiadavku alebo výpoveď najneskôr 20.dňa kalendárneho mesiaca, tak požadovaná zmena sa uplatňuje alebo výpovedná lehota začína plynúť 1. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola TPservisu táto požiadavka doručená, v prípadoch doručenia tejto požiadavky 21. až posledného dňa kalendárneho mesiaca bude zmena uplatnená resp. výpovedná lehota začne plynúť až 1. dňa kalendárneho mesiaca ktorý je tretím kalendárnym mesiacom v poradí po mesiaci, v ktorom bola TPservisu táto požiadavka doručená

 9  Cena za poskytovanie služby a platobné podmienky
 9.1  Ceny služby, vrátane zliav, príplatkov a bezplatného poskytovania služby, ako aj podmienky, za akých sa cena uplatňuje a za akých možno meniť jej výšku, obsahuje tarifa, ktorá je k dispozícii v sídle TPservisu, u zmluvných predajcov a je tiež zverejnená na internetovej stránke www.tptel.eu. Pokiaľ cena nie je dojednaná v samotnej zmluve o pripojení, je určená odkazom na tarifu. Ceny sú uvedené v eurach bez dane z pridanej hodnoty (s danou z pridanej hodnoty), ktorá bude účastníkovi riadne vyúčtovaná.
 9.2  Na vyúčtovanie služby je rozhodujúci odpočet poskytnutých služieb účastníkovi podľa evidencie v informačnom systéme Tpservisu.
 9.3  TPservis má právo na zmenu štruktúry a výšky cien uvedených v tarife, a to najmä vydaním novej tarify alebo dodatku k jestvujúcej tarife. Zverejnením tarify sa rozumie jej sprístupnenie v sídle TPservisu, u zmluvných predajcov a na internetovej stránke www.tptel.eu a zaslaním  informácie o zmene tarify účastníkovi elektronickou poštou.
 9.4  TPservis je oprávnený požadovať zaplatenie ceny alebo jej časti pred začatím poskytovania služby. Ak zmluva o pripojení zanikne odstúpením zo strany TPservisu z dôvodov uvedených v bode 8.6, na základe výpovede danej účastníkom, alebo ak dôjde zo strany účastníka k zmene produktu na produkt s nižším mesačným poplatkom, účastníkovi sa nevracia pomerná časť predplatného za službu.
 9.5  Služba bude účastníkovi vyúčtovávaná mesačne spätne za predchádzajúce fakturačné obdobie (služby čerpané nad rámec predplatného) spolu s predplatným za služby na aktuálne fakturačné obdobie, ak nie je v zmluve o pripojení alebo tarife stanovené inak. Fakturačným (zúčtovacím) obdobím je spravidla jeden kalendárny mesiac.
 9.6  Účastník je povinný uhrádzať svoje záväzky zo zmluvného vzťahu so TPservisom riadne a včas. Za riadnu úhradu sa považuje úhrada obsahujúca úplne a správne uvedené hlavné identifikačné znaky, ktoré sú uvedené vo vyúčtovaní a to najmä variabilný symbol, čiastku, číslo účtu a kód banky TPservisu. Za včasnú úhradu sa považuje v prípade bezhotovostnej úhrady úhrada pripísaná na účet TPservisu prípadne v hotovosti uhradená do pokladne TPservisu najneskôr v deň splatnosti.
 9.7  Za predpokladu, že zúčtovacím obdobím je jeden kalendárny mesiac a účastníkovi nebude doručené vyúčtovanie do 15.dňa zúčtovacieho obdobia, je povinný túto skutočnosť najneskôr v priebehu 18. dňa zúčtovacieho obdobia oznámiť TPservisu. V prípade, že nedoručenie vyúčtovania neoznámi podľa predošlej vety, považuje sa vyúčtovanie za riadne doručené uplynutím 18. dňa zúčtovacieho obdobia. Ak účastník podľa prvej vety oznámi TPservisu, že vyúčtovanie mu nebolo doručené, bude mu doručený opis vyúčtovania.
 9.8  Ak účastník nezaplatí vyúčtovanú cenu riadne a včas, je povinný uhradiť TPservisu i úrok z omeškania vo výške 0,05% denne za každý aj začatý deň omeškania, tým nie je dotknuté právo na uplatnenie zmluvnej pokuty. Úroky z omeškania a zmluvná pokuta sú spravidla súčasťou nasledujúceho vyúčtovania.
 9.9  Cenu možno platiť prevodným príkazom z účtu účastníka, inkasom z účtu účastníka, priamym vkladom na účet TPservisu, ako aj v hotovosti. O zaplatení ceny v hotovosti vydá TPservis účastníkovi potvrdenie. Ak účastník uhradí faktúru za služby inak ako bezhotovostne (tzn. inak ako prevodným príkazom z účtu účastníka, inkasom z účtu účastníka alebo priamym vkladom na účet TPservisu v banke), bude mu účtovaný poplatok podľa Cenníka administratívnych poplatkov a poplatkov ostatných služieb, ktorý je zverejnený na internetovej stránke poskytovateľa www.tptel.eu.
 9.10  Cena je splatná v lehote uvedenej vo vyúčtovaní.
 9.11  Ak má účastník preplatok na cene, TPservis ho spravidla započíta na úhradu v najbližšom vyúčtovaní.
I. Zmluvné strany sa dohodli že TPservis je oprávnený započítať zaplatené zálohy, zábezpeky na cenu za poskytnuté služby, alebo preplatky účastníka a to bez ďalšieho právneho úkonu proti všetkým nezaplateným pohľadávkam TPservisu vrátane tých, ktoré ešte nie sú splatné alebo ktoré sú už premlčané a to momentom kedy sa pohľadávky vzájomne stretli. TPservis má právo účastníkom poskytnuté úhrady, prípadne preplatky zúčtovať v tomto poradí:
II. na cenu služieb poskytnutých v predchádzajúcich zúčtovacích obdobiach a to v poradí najskôr splatných, s úhradou ktorých je účastník v omeškaní, následne na cenu zmluvných pokút a poplatkov s doručením upomienky
III. na úhradu úrokov z omeškania, ako aj na úhradu škody vzniknutej porušením niektorej zo zákonných a/alebo zmluvných povinností účastníka
 9.12  na cenu posledne poskytnutých služieb.
 9.13  V prípade neposkytovania služby zavinenej TPservisom má účastník právo na pomerné zníženie výšky pravidelného mesačného poplatku, pri prerušení poskytovania služby trvajúcom nepretržite dlhšie ako 1 kalendárny deň a to o 1/30 ceny pravidelného mesačného poplatku za každý deň neposkytovania služby, za predpokladu, že si účastník právo na vrátenie pomernej časti ceny za neposkytovanie služby uplatní postupom a v lehotách uvedených v článku 11. Začiatok prerušenia služby je momentom ohlásenia a overenia poruchy. Koniec prerušenia služby je momentom obnovenia služby. Ak sa trvanie poruchy predĺži do nasledujúceho zúčtovacieho obdobia, bude mu pravidelný mesačný poplatok znížený v tom mesiaci, kedy bolo prerušenie ukončené.
 9.14  Pokutu za nedodržanie lehoty splatnosti môže TPservis požadovať v prípade, ak účastník neuhradí faktúru za tovar alebo službu v lehote splatnosti. Pokuta bude spravidla účtovaná v rámci pravidelnej fakturácie a jej výška je uvedená v tarife.

Elektronická fakturácia
 9.15  Účastník má na výber či vyúčtovanie služieb (faktúra) bude v papierovej alebo elektronickej forme. V prípade, že si účastník spôsobom určeným TPservisom zvolí elektronickú formu vystavovania faktúr, udeľuje týmto v zmysle § 75 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty TPservisu súhlas na to, aby mu TPservis vyúčtovával služby faktúrou vyhotovenou výlučne v elektronickej forme (ďalej aj ako „elektronická faktúra“) a berie na vedomie, že TPservis nie je povinný zasielať faktúry v papierovej forme, ak nie je ďalej uvedené inak. V prípade voľby elektronickej faktúry sa uplatnia nasledovné ustanovenia:
 9.16  TPservis sa zaväzuje elektronickú faktúru doručovať účastníkovi formou elektronickej pošty a to na ním uvedenú e-mailovú adresu. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že doručenie elektronickej faktúry na účastníkom určenú e-mailovú adresu považujú za predloženie a doručenie vyúčtovania za poskytnuté služby účastníkovi. Zmluvné strany sa dohodli, že účastníkom určená e-mailová adresa sa popri ním určenej poštovej adrese, považuje za adresu pre zasielanie faktúr a písomností v zmysle všeobecných podmienok. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej odchýlke od všeobecných podmienok: TPservis je oprávnený namiesto písomného oznámenia oznámiť účastníkovi elektronickou formou na ním určenú e-mailovú adresu (i) zvýšenie ceny služieb oproti cene uvedenej v tarife (ii) zmenu v programe služieb, ktorá má za následok zrušenie existujúcej služby bez jej nahradenia rovnocennou alebo cenovo výhodnejšou službou (iii) v prípade omeškania s úhradou ceny služieb zo strany účastníka zaslať mu upomienku k úhrade ceny a vyúčtovať mu spravidla v nasledujúcej faktúre poplatok za upomienku uvedený v tarife.
 9.17  Účastník vyhlasuje, že má prístup k ním určenej e-mailovej adrese a že softvérové aplikácie, ktoré sú podmienkou úspešného doručenia faktúry v elektronickej forme vlastní a zaväzuje sa ich udržiavať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu so TPservisom. Účastník ďalej vyhlasuje, že si je vedomý skutočností, že údaje sprístupnené mu v elektronickej faktúre sú predmetom telekomunikačného tajomstva a že je povinný toto telekomunikačné tajomstvo zachovávať. TPservis nezodpovedá za porušenie telekomunikačného tajomstva ak k porušeniu došlo v dôsledku jeho úniku z e-mailovej adresy účastníka, alebo v dôsledku úniku z internetovej aplikácie účastníka. Účastník je povinný vopred oznámiť TPservisu akúkoľvek zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na doručovanie elektronických faktúr, najmä zmenu e-mailovej adresy a pod.
 9.18  TPservis nezodpovedá za poškodenie údajov alebo neúplné údaje, kde poškodenie alebo neúplnosť údajov boli spôsobené poruchou na komunikačnej trase pri použití internetu. TPservis nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu nekvalitného pripojenia účastníka do siete internet, z dôvodu porúch vzniknutých na komunikačnej trase k účastníkovi, alebo v dôsledku akejkoľvek inej nemožnosti účastníka naviazať príslušné spojenie alebo prístup k internetu.
 9.19  V prípade pochybností sa elektronická faktúra, alebo akákoľvek písomnosť zaslaná v zmysle všeobecných podmienok považuje za doručenú uplynutím troch pracovných dní odo dňa preukázateľného odoslania elektronickej faktúry alebo písomnosti účastníkovi prostredníctvom elektronickej pošty na účastníkom určenú e-mailovú adresu. Účastník sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť TPservisu ak mu faktúra vystavená elektronicky nebola doručená v deň, v ktorý mu obvykle v predchádzajúcich mesiacoch bola doručená. V prípade nesplnenia tejto oznamovacej povinnosti účastníka nie je TPservis povinný preukazovať odoslanie takejto faktúry a táto sa považuje za doručenú. V prípade, ak nebude možné ani opakovane doručiť účastníkovi elektronickú faktúru a elektronická faktúra nebude ani v zmysle tohto bodu považovaná za doručenú účastníkovi, je TPservis povinný doručiť účastníkovi faktúru v papierovej forme.

 10  Zodpovednosť zmluvných strán

Zodpovednosť Tpservisu
 10.1  TPservis zodpovedá účastníkovi za škodu, ktorú mu spôsobí porušením zákonných a/alebo zmluvných povinností za podmienky, že TPservis porušenie týchto povinností zavinil. Nahrádza sa skutočná škoda, nie ušlý zisk, pričom náhrada škody zo strany TPservisu je obmedzená na povinnosť vrátiť účastníkovi pomernú časť ceny za čas neposkytovania služby, resp. neposkytovania služby v rozsahu a kvalite podľa všeobecných podmienok a zmluvy o pripojení za predpokladu, že si ju účastník uplatnil spôsobom upraveným v článku 11.
 10.2  TPservis nezodpovedá za škodu spôsobenú:
 10.2.1  Prevádzkou telekomunikačných rozvodov a telekomunikačných zariadení, ktoré nie sú v jeho vlastníctve
 10.2.2  Neuskutočnením volania ako dôsledok poruchy, opravy, údržby reštrukturalizácie, rozšírenia alebo prekročenia kapacity verejnej siete
 10.2.3  V dôsledku udalostí ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť za škodu podľa Obchodného zákonníka
 10.2.4  Prepravovanými správami a informáciami
 10.2.5  Nevhodným nastavením služby alebo koncového zariadenia účastníkom.
 10.3  TPservis nezodpovedá za služby sprístupnené v sieti TPservisu, ktoré poskytujú tretie osoby.
 10.4  V prípade, že TPservis poskytuje službu, ktorá je závislá od tretej strany, tak TPservisom poskytovaná v rozsahu, v akom mu to dovolí technická spôsobilosť tretej strany.


Zodpovednosť účastníka
 10.5  Účastník zodpovedá TPservisu za škody, ktoré mu spôsobí porušením zákonných a/alebo zmluvných povinností a to najmä za škodu, ktorú spôsobí neoprávneným využívaním služby, neoprávneným zasahovaním do poskytovania služby alebo telekomunikačného zariadenia, alebo zneužívaním služby a tiež umožnením takéhoto zásahu tretej osobe.
Účastník nezodpovedá za škodu, ak k porušeniu povinností došlo v dôsledku udalostí ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť za škodu podľa Obchodného zákonníka. Nahrádza sa skutočná škoda a ušlý zisk v peniazoch.
 10.6  Účastník zodpovedá za zariadenie prenajaté alebo vypožičané mu Tpservisom.
 10.7  Účastník berie na vedomie, že zodpovedá za všetky volania uskutočnené z jeho čísla bez ohľadu na to, kto volanie skutočne uskutočnil.
 10.8  Účastník môže používať iba také telekomunikačné zariadenia, ktoré spĺňajú požiadavky podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 264/1999 Z.z. v platnom znení) a sú TPservisom odporučené na pripojenie do jeho verejnej siete. Zoznam odporučených zariadení je uverejnený na web stránke Tpservisu.

 11  Osobné údaje účastníka
 11.1  TPservis je oprávnený zhromažďovať a spracúvať tieto osobné údaje účastníka:
 11.1.1  Meno, priezvisko a akademický titul resp. obchodné meno
 11.1.2  Adresu trvalého (prechodného) bydliska resp. sídlo
 11.1.3  Telefónne číslo ak má byť utajené
 11.2  Údaje uvedené v bode 12.1 je TPservis oprávnený zhromažďovať a spracúvať za účelom:
 11.2.1  Uzavretia a plnenia zmluvy o pripojení
 11.2.2  Vyúčtovania ceny, evidencie a vymáhania pohľadávok
 11.2.3  Vypracovania zoznamu účastníkov
 11.2.4  Spolupráce a poskytovania súčinnosti podľa zákona
 11.2.5  Podávanie informácií v rámci činnosti koordinačných a operačných stredísk tiesňového volania.
 11.3  Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov v rozsahu podľa týchto všeobecných podmienok sa zhoduje s dobou trvania zmluvy o pripojení a v prípadoch uskutočňovania vyúčtovania úhrad alebo ich vkladu, evidencie a vymáhania pohľadávok za poskytnutú službu, na vybavenie podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je TPservis oprávnený viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvy o pripojení. V zmysle príslušných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov účastník berie na vedomie, že TPservis nie je oprávnený po ukončení trvania zmluvy o pripojení až do uplynutia lehôt stanovených v osobitných predpisoch zlikvidovať osobné údaje účastníka.
 11.4  Účastník uzavretím zmluvy o pripojení udeľuje súhlas so zhromažďovaním a spracúvaním osobných údajov v rozsahu týchto všeobecných podmienok, ako aj za účelom ich poskytnutia zmluvným predajcom, iným podnikom vrátane zahraničných osôb ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu získavania a spracúvania osobných údajov podľa tohto článku a osobám oprávneným vymáhať pre TPservis pohľadávky pričom berie na vedomie, že je oprávnený odvolať tento súhlas písomne až po uplynutí doby uvedenej v bode 12.3.
 11.5  Účastník berie na vedomie, že TPservis je oprávnený k nahrávaniu jeho volaní na čísla liniek oddelenia služieb zákazníkom TPservisu a na vyhotovovanie a ukladanie zvukových záznamov z týchto volaní ako aj na použitie takto získaných záznamov na účely vyhodnocovania požiadaviek účastníka, príp. na vyhodnocovanie poskytovaných služieb TPservisom a na účel uvedený v bode 7.3.
 11.6  Na účel preukázania skutočnosti či nie je dôvod odmietnuť uzavrieť zmluvu o pripojení podľa bodu 3.1.2 a v záujme účinnejšej ochrany podnikov, môže TPservis získavať od iných podnikov informácie podľa bodu 11.1.1 a 11.1.2 na zistenie či záujemca nie je ich dlžníkom za poskytnutú sieť, službu alebo sieť a službu, alebo osobou ktorá odcudzila alebo poškodila telekomunikačné zariadenie či zneužila telekomunikačné zariadenie alebo služby. Obdobne môže TPservis poskytovať tieto informácie na uvedený účel iným telekomunikačným podnikom.
 11.7  Účastník berie na vedomie, že ochrana osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov sa vzťahuje iba na údaje fyzických osôb – nepodnikateľov.

 12  Oznamovanie
 12.1  Písomnosti bude TPservis doručovať účastníkovi na adresu jeho bydliska (fyzická osoba) alebo sídla (právnická osoba) uvedenú v zmluve o pripojení, ibaže je v zmluve o pripojení účastníkom určená odlišná adresa na doručovanie.
 12.2  Oznámenia, informácie, požiadavky, výpoveď príp. odstúpenie od zmluvy o pripojení zo strany účastníka sa budú považovať za oznámené Tpservisu:
 12.2.1  Dňom prevzatia písomností v sídle TPservisu, alebo dňom doručenia písomnosti ak sa podľa zmluvy o pripojení alebo všeobecných podmienok vyžaduje písomná forma, pričom účastník doručuje na adresu sídla TPservisu, ak v zmluve o pripojení nie je uvedená iná adresa
 12.2.2  Dňom telefonického, príp. elektronického oznámenia v prípadoch uvedených v zmluve o pripojení alebo vo všeobecných podmienkach.
 12.3  Oznámenia, informácie, požiadavky, vyúčtovania ceny, upomienky, výpoveď resp. odstúpenie od zmluvy o pripojení a iné zo strany TPservisu sa budú považovať oznámené účastníkovi :
 12.3.1  Tretí deň od preukázateľného odoslania písomnosti adresovanej na poslednú TPservisu známu adresu účastníka, alebo dňom doručenia písomnosti s doručenkou na poslednú známu adresu účastníka, pričom za doručenú sa považuje aj zásielka uložená u subjektu povereného doručovaním a aj vrátená bez uloženia, ak sa adresát odsťahoval, je neznámy, prípadne je daný iný dôvod prečo zásielku nie je možné riadne doručiť, pričom v týchto prípadoch sa za deň doručenia považuje prvý deň odbernej lehoty určenej na jej vyzdvihnutie po tom, ako bola táto zásielka u subjektu povereného doručovaním uložená, i keď sa účastník o uložení listiny nedozvedel, prípadne deň, v ktorom doručovateľ zistil nedoručiteľnosť zásielky a túto na zásielke vyznačil, prípadne deň v ktorý adresát odoprie zásielku prevziať a to v tých prípadoch keď sa vyžaduje podľa zmluvy o pripojení alebo všeobecných podmienok písomná forma oznamovania
 12.3.2  Dňom telefonického, príp. elektronického oznámenia v prípadoch, kedy je TPservis podľa všeobecných podmienok oprávnený oznamovať takýmto spôsobom.
 12.4  TPservis je oprávnený doručovať písomnosti a iné informácie aj elektronickou poštou, a to na kontaktnú e-mailovú adresu účastníka uvedenú v zmluve o pripojení.

 13  Príslušné právo a riešenie sporov
 13.1  Právne vzťahy medzi TPservisom a účastníkom súvisiace s poskytovaním služby, ktoré nie sú upravené v zmluve o pripojení alebo vo všeobecných podmienkach a tarife sa spravujú ustanoveniami zákona a ak tento zákon niektoré vzťahy výslovne neupravuje, použijú sa príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
 13.2  Právom Slovenskej republiky sa spravujú právne vzťahy medzi TPservisom a účastníkom aj vtedy, ak účastník nie je občanom Slovenskej republiky alebo nemá na jej území pobyt alebo sídlo.
 13.3  Zmluvné strany súhlasia, že všetky prípadné spory vzniknuté zo zmluvy o pripojení budú prednostne riešiť mimosúdnou cestou- rokovaním, najmä postupom upraveným v reklamačnom poriadku.
 13.4  V rámci mimosúdneho riešenia sporu je účastník oprávnený predložiť Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ako príslušnému orgánu štátnej správy spor týkajúci sa správnosti úhrady a kvality služby, o ktorom prebehlo reklamačné konanie a účastník nie je s výsledkom jeho prešetrenia spokojný.  Postupom podľa § 75 zákona.
 13.5  V prípadoch, v ktorých sa spor nevyrieši podľa bodov 14.3 a 14.4 sú zmluvné strany oprávnené uplatniť svoje právo na príslušnom súde Slovenskej republiky.

 14  Opis a kvalita služby
 14.1  TPservis poskytuje službu nepretržite, t.j. 24 hodín denne každý deň v roku.
 14.2  Služba je určená najmä na obojsmerný prenos hlasovej komunikácie úplne alebo čiastočne prostredníctvom siete s prepájaním paketov. Služba je určená na uskutočnenie a príjem národných a medzinárodných volaní s prístupom k tiesňovým volaniam prostredníctvom jedného alebo viacerých čísel národného alebo medzinárodného číslovacieho plánu.
 14.3  Pre využívanie služby je potrebné pripojenie do Internetu alebo inej siete s prenosom dát prostredníctvom IP protokolu. Kvalita služby závisí od kvality prenosovej trasy, ktorej parametre sú uvedené v tarife.
 14.4  TPservis poskytuje službu prostredníctvom jednotlivých volacích programov a s nimi spojených doplnkových a ostatných produktov, ktorých rozsah a charakteristika je uvedená v tarife.
 14.5  Pre využívanie služby je účastníkovi v súlade s číslovacím plánom pridelené telefónne číslo.
 14.6  Druhy jednotlivých volaní:
I. národné volanie do pevnej siete je volanie do pevnej verejnej siete, prepojenej so sieťou poskytujúcou službu. Volanie sa realizuje voľbou telefónneho čísla v národnom formáte, teda vrátane národného rozlišovacieho čísla (0) a národného cieľového kódu (NDC).
II. národné volanie do mobilnej siete je volanie do mobilnej verejnej siete, prepojenej so sieťou poskytujúcou službu. Volanie sa realizuje voľbou negeografického čísla, ktoré bolo pridelené účastníkom mobilnej siete.
III. národné volanie do inej elektronickej komunikačnej siete je volanie do inej elektronickej komunikačnej siete, prepojenej so sieťou poskytujúcou službu. Volanie sa realizuje voľbou negeografického čísla, ktoré bolo pridelené účastníkom inej elektronickej komunikačnej siete.
IV. medzinárodné volanie je volanie, pri ktorom cieľové číslo volané volajúcim je v tvare medzinárodného čísla
V. volanie na informačné služby je volanie na skrátené čísla z množiny 11xx a 12xxx realizované bez voľby národného rozlišovacieho čísla (0)
VI. volanie na skrátené čísla je volanie na skrátené čísla z množiny 16xxx, 17xxx, 18xxx realizované bez voľby národného rozlišovacieho čísla (0)
VII. volanie na služby s pridanou hodnotou je volanie na čísla z množín 0800xxxxxx pre služby volania freephone, 0850xxxxxx pre služby s rozdelením poplatkov

 15  Záverečné ustanovenia
 15.1  Účastník vyhlasuje, že pred uzavretím zmluvy o pripojení mal možnosť sa v zmysle § 53 ods.3 písm. a) Občianskeho zákonníka oboznámiť s podmienkami, ktoré sa zaviazal podľa zmluvy o pripojení, všeobecných podmienok a tarify splniť, keďže zmluva o pripojení a jej nedeliteľné prílohy mu bola za týmto účelom predložená.
 15.2  V prípade, ak by sa dostalo niektoré ustanovenie zmluvy o pripojení a všeobecných podmienok alebo tarify do vzájomného rozporu, platí nasledovné poradie záväznosti:
     1. zmluva o pripojení
     2. tarifa
     3. tieto všeobecné podmienky
     4. ďalšie listiny
 15.3  Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.5.2013
 15.4  Všeobecné podmienky sa zverejňujú na internetovej stránke TPservisu www.tptel.eu. Záujemca môže o ich poskytnutie požiadať v sídle TPservisu a u zmluvných predajcov.
Prosím odpište číslo do políčka:* Povinné údaje